Investment Project

Modernizacja i Rozbudowa Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki

POIG.02.01.00-00-125/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

tl_files/foto/puzzle.jpg

 

 

Okres Realizacji: 01.07.2007 – 31.12.2012

Planowana wartość projektu: 17 140 332,86 PLN

Udział Unii Europejskiej: 11 644 883, 55 PLN

Środki krajowe: 2 054 979,45 PLN

Lokalizacja: Projekt Realizowano w Trzech Lokalizacjach

  • Warszawa, ul. Mory 8
  • Warszawa, ul. Augustówka 36
  • Boguchwała, ul. Techniczna 1

W projekcie bierze udział Zakład Procesów Cieplnych (Warszawa), Pracownia Ogniw Paliwowych (Warszawa) oraz Oddział Ceramiki Cerel (Boguchwała).

Zarówno Zakład, Pracownia oraz Oddział posiadały już specjalistyczne laboratoria i wykwalifikowanych pracowników.

Jednakże z uwagi na rozwój nowych technologii wytwarzania energii zaistniała potrzeba zarówno rozbudowy laboratoriów jak i doposażenia ich w nowoczesną aparaturę i instalacje.

Rozbudowa i doposażenie w specjalistyczną aparaturę miały za zadanie zwiększyć potencjał badawczo-naukowy Instytutu by sprostać rozwojowi wysokosprawnych, zero emisyjnych i Inteligentnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Porównując rok 2007, kiedy zaczynano projekt, do 2012 wszystkie stawiane sobie cele zostały osiągnięte. Co więcej ilość realizowanych projektów oraz prac badawczo-rozwojowych możliwych dzięki rozbudowie laboratoriów przeszła najśmielsze oczekiwania Dyrekcji Instytutu i twórców projektu.

W ciągu ostatnich pięciu lat ilość zatrudnionych pracowników wzrosła niemal trzykrotnie, ilość realizowanych projektów badawczych dwukrotnie a budżet jednostek realizujących projekt wzrósł również niemal dwukrotnie.

Zakres i Budżet

Nr ZadaniaNazwa ZadaniaBudżet, wydatki kwalifikowane
zł netto
1 Modernizacja i Rozbudowa Laboratorium Spalania i Zgazowania 4 475 000,00 zł
2 Modernizacja Laboratorium Analizy Paliw 440 000,00 zł
3 Budowa Laboratorium Przygotowania Paliw do Badań 1 569 000,00 zł
4 Modernizacja i Rozbudowa  Laboratorium Technologii Ogniw Paliwowych 5 247 863,00 zł
5 Wzrost bezpieczeństwa pracy w laboratoriach 258 000,00 zł
6 Zarządzanie projektem 1 710 000,00 zł
  Razem 13 699 863,00 zł

Stan Przed Projektem, Laboratoria

Na początku XXI wieku w miejscu dzisiejszych zmodernizowanych i rozbudowanych laboratoriów istniała jedynie „hala badawcza” w budynku Instytutu Energetyki przy ulicy Augustówka 36. Było to pierwsze laboratorium w Zakładzie Procesów Cieplnych, które z biegiem lat zaczęto rozwijać, a z chwilą pojawienia się nowych kierunków badawczo-rozwojowych laboratorium zaczęto rozbudowywać o nowe laboratoria, w tym:

  • Laboratorium Analizy Paliw
  • Laboratorium Testowania Ogniw Paliwowych
  • Laboratorium Przygotowania Paliw do Badań

Z czasem rozwój zakładu i laboratoriów stal się tak dynamiczny, że spowodował konieczność podzielenia zakładu na Zakład Procesów Cieplnych oraz Pracownię Ogniw Paliwowych w ramach jednego Pionu Cieplnego. Zaistniała także potrzeba znalezienia nowych lokalizacji dla laboratoriów, a co za tym idzie funduszy umożliwiających ich budowę i wyposażenie.

Z uwagi na rozwój technologii ogniw paliwowych także Oddział IEn w Boguchwale zaczął intensywne prace w kierunku wytwarzania płytek do stosów.

Pierwsze prace modernizacyjne rozpoczęto już w 2003 roku. Prace kontynuowano z mniejszym lub większym natężeniem w zależności od dostępnych środków.

W roku 2007 Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz przyznał dość znaczne środki na modernizację Laboratorium Spalania i Zgazowania oraz budowę nowego Laboratorium Testowania Ogniw Paliwowych w łącznej wysokości około 3 mln złotych.

W roku 2008 Instytut wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji infrastruktury laboratoriów w ramach Programu Operacyjnego Inwestycyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W wyniku pierwszej ewaluacji projekt nie zmieścił się na liście projektów przewidzianych do finansowania ale pracownicy Instytutu świadomi wagi projektu nie poddali się i zastosowali procedurę odwaławczą. W wyniku odwołania projekt otrzymał finansowanie wraz z możliwością pokrycia wszelkich dotychczasowych kosztów poniesionych od 2007 roku.