Laboratorium Badawcze Analizy Paliw

Wraz z rozwojem laboratorium spalania i zgazowania istniała co raz większa potrzeba badania różnych próbek paliw, popiołów itp. Laboratorium Analizy Paliw zaczęto tworzyć już w 2002 roku kiedy zakupiono piec muflowy i suszarkę oraz wagę. W 2003 roku zakupiono kalorymetr.

Następnie kilkakrotnie starano się o dofinansowanie zakupów aparatury. Jednak dopiero obecny projekt pozwolił na zakup analizatorów do oznaczania analizy pierwiastkowej paliw, modernizację instalacji elektrycznej i montaż wentylacji wywiewnej. Obecnie zmodernizowane laboratorium jest w końcowej fazie jego akredytacji i dzięki innym projektom wciąż się rozbudowuje.

Laboratorium Analizy Paliw

Laboratorium wykonuje analizy jakości  i czystości produktów procesu zgazowania w celu oceny rozwijanych  technologii energetycznego wykorzystania biomasy. Opracowane metody pozwalają na określenie sprawności  instalacji  energetycznego wykorzystania biomasy na bazie procesu zgazowania.

Realizowane prace:

 1. Pomiary bilansowe instalacji zgazowania
 2. Ocena jakości gazu:
  • Skład gazu
  • Pył
  • Smoły oznaczenia ilościowe  i jakościowe zgodnie z PKN-CEN/TS 15439
  • H2S, HCl
  • Para wodna metodą Fishera
  • Inne produkty uboczne
 3. Analiza przydatności biopaliw do produkcji energii
 4. Badania pirolizy i zgazowania różnych rodzajów biomasy
  1. Metodą makro -TGA prowadzone są badania laboratoryjne reaktywności różnych rodzajów biomasy w procesach pirolizy i zgazowania oraz ocena biomasy pod względem czystości produktu gazowego uzyskanego w procesie jej zgazowania. Uzyskane dane służą do modelowania reaktorów zgazowania w złożu stałym.
 5. Badania modelowe reaktorów zgazowania biomasy
 6. Badania modelowe układów  produkcji energii opartych na procesie zgazowania biomasy (Aspen)
  1. Model reaktora zgazowania stanowi bazę do  projektowania  konstrukcji reaktorów w złożu stałym dedykowanym dla  wytypowanej biomasy.

Laboratorium Badawcze Analizy Paliw

Badania paliw stałych: węgiel, biomasa, odpady biomasowe, odpady komunalne, alternatywne paliwa stałe.

Badania odpadów paleniskowych: popiół, żużel.

Badania laboratoryjne obejmują oznaczenia:

 •  wilgoci całkowitej i analitycznej,
 •  popiołu,
 •  części lotnych,
 •  ciepła spalania i wartości opałowej,
 •  części palnych,
 •  temperatur charakterystycznych topliwości popiołu,
 •  zawartości: węgla, wodoru, azotu, siarki, tlenu.

Laboratorium Badawcze Analizy Paliw wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową:

 • =analizator termograwimetryczny TGA – firmy LECO,
 • analizator Truspec CHN – firmy LECO,
 • analizator siarki – firmy LECO,
 • analizator tlenu – firmy LECO,
 • kalorymetr do badania ciepła spalania – firmy LECO,
 • piec do pomiaru temperatur topliwości popiołu – firmy LECO,
 • piec muflowy,
 • suszarka laboratoryjna,
 • młynek nożowy do biomasy,
 • młynek kulowy do węgla,
 • wagi analityczne i techniczne.

Gwarancję wysokiej wiarygodności i rzetelności wykonywanych przez nas usług daje wdrożony i stale doskonalony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025, profesjonalny zespół i nowoczesna aparatura. Wszystkie działania w Laboratorium są skierowane na stałe doskonalenie skuteczności systemu oraz otrzymanie certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.